กำหนดการประชุมสัมมนาเพื่อรับฟัง

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ครั้งที่ 1

                               

ในโครงการจัดทำเกณฑ์และมาตรฐานผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน
วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ