การประชุมเสวนากลุ่มย่อย

ครั้งที่ 2 : เกณฑ์และมาตรฐานด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน

                               

เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ เจ้าหน้าที่กรมโยธาธิการและผังเมือง
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา สถาบันวิชาชีพ
ในโครงการจัดทำเกณฑ์และมาตรฐานผังเมืองรวม/ชุมชน
ระหว่างวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 13.00 - 16.00 น.
ณ ห้องเนโร อาคาร 2 ชั้น 3 โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพมหานครนากลุ่มย่อย