การประชุมเสวนากลุ่มย่อย

ครั้งที่ 5 : มาตรการและการดำเนินการด้านผังเมือง

                                

พื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ เจ้าหน้าที่กรมโยธาธิการและผังเมือง
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา สถาบันวิชาชีพ
ในโครงการจัดทำเกณฑ์และมาตรฐานผังเมืองรวม/ชุมชน
ระหว่างวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 08.30 - 12.00 น.
ณ ห้องเนโร อาคาร 2 ชั้น 3 โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพมหานครนากลุ่มย่อย