CONTACT US 

                               

ผังเมืองรวม กรมโยธาธิการและผังเมือง

ที่อยู่ : เลขที่ 224 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท์ : 0-2201-8286

บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนซ์ จำกัด 

ที่อยู่ : 1473/4 อาคารโชติจินดา (สำนักงานใหญ่)
ซอยพัฒนาการ 31/1 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ : 0-2318-7235 ต่อ 453
โทรสาร : 0-2318-7236

Facebook Fanpage

โครงการจัดทำเกณฑ์และมาตรฐานผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน