หลักการและเหตุผล

                               

        เกณฑ์และมาตรฐานผังเมืองผังเมืองรวม เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์และค่ามาตรฐานกลางไว้สำหรับการวางและจัดทำผังเมืองรวม ในเรื่องการกำหนดพื้นที่ที่เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ที่ดินในแต่และประเภท รวมทั้งแหล่งที่ตั้งกิจกรรม การคมนาคมและขนส่ง การจัดบริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นต้น เพื่อให้การวางและจัดทำผังเมืองรวมมีคุณภาพ และสามารถนำไปปฏิบัติให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการวางผังเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     กรมโยธาธิการและผังเมืองได้เคยจัดทำเกณฑ์และมาตรฐานผังเมืองรวมไว้แล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 และได้มีการปรับปรุง 2 ครั้งในปี พ.ศ.2544 และในปี พ.ศ. 2549 ปัจจุบันเกณฑ์มาตรฐานผังเมืองรวมดังกล่าวไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในหลายด้าน เช่นการยกฐานะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวนมากทำให้รูปแบบและขนาดของเมือง/ชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงประชาคมโลก การจัดทำผังเมืองรวมรูปแบบใหม่ที่มีเนื้อหาและกระบวกการวิเคราะห์ที่มีความละเอียดซับซ้อมากขึ้น และที่สำคัญคือการประกาศบังคับใช้พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ที่มีการแก้ไขปรับปรุงองค์ประกอบของผังเมืองรวมในหลายประเด็น จึงจำเป็นที่จะต้องจัดทำเกณฑ์และมาตรฐานผังเมืองรวมขึ้นใหม่ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวางและจัดทำผังเมืองรวมให้เหมาะสมกับสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมของเมือง/ชุมชนในปัจจุบันและอนาคต สามารถเป็นกรอบชี้นำการพัฒนาพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ


วัตถุประสงค์

                               

 1. เพื่อให้มีเกณฑ์และมาตรฐานที่ใช้ในการวางและจัดทำผังเมืองรวมและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผังเมือง ที่เป็นปัจจุบันและตอบสนองกับการพัฒนาเมืองระดับสากล
 2. เพื่อให้มีเกณฑ์และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการวางและจัดทำผังเมืองรวม

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

                               

 1. มีเอกสารวิชาการสำหรับอ้างอิงในการวางและจัดทำผังเมืองรวม
 2. มีเกณฑ์และมาตรฐานการวางผังเมืองรวมโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจด้านผังเมือง และบริษัทที่ปรึกษาฯ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานผังเมือง มีเกณฑ์และมาตรฐานที่ยึดถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน
 3. มีหลักเกณฑ์ร่วมกันในการพิจารณาให้ความเห็นทางด้านวิชาการผังเมืองจากทุกหน่วยงาน

 

ขอบเขตการดำเนินงาน

                               

 1. ศึกษา ทบทวน เกณฑ์ มาตรฐาน และข้อกำหนดที่ใช้ในการวางและจัดทำผังเมืองรวม
 2. ศึกษา รวบรวมและประมวลเกณฑ์มาตรฐานด้านผังเมืองจากเอกสารวิชาการ มาตรฐานตามกฎหมาย และมาตรฐานการดำเนินการ จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวางผังเมืองและบังคับใช้ผังเมือง
 3. ศึกษาเปรียบเทียบเกณฑ์และมาตรฐานผังเมือง มาตรการ วิธีการ และเครื่องมือ กรณีตัวอย่างของต่างประเทศ
 4. ศึกษาเกณฑ์และมาตรฐานรวมในเชิงศึกษาวิจัยโดยกำหนดพื้นที่ศึกษา (พื้นที่ตัวอย่าง)
 5. จัดทำเกณฑ์และมาตรฐานที่เหมาะสมสำหรับการวางผังเมืองรวมของประเทศไทย
 6. จัดประชุม สัมมนา เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
 7. จัดทำคู่มือเกณฑ์และมาตรฐานผังเมืองรวม