ขอบเขตการจัดทำเกณฑ์และมาตรฐานที่เหมาะสมสำหรับการวางผังเมืองรวมของประเทศไทย

                               


ประมวลภาพ

                               


ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                               

               

                       สำนักผังเมืองรวม กรมโยธาธิการและผังเมือง

                      ที่อยู่ : เลขที่ 224 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง
                      เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
                      โทรศัพท์ : 0-2201-8286

                    บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนซ์ จำกัด

                    ที่อยู่ : 1473/4 อาคารโชติจินดา (สำนักงานใหญ่)
                    ซอยพัฒนาการ 31/1 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง
                    กรุงเทพฯ 10250
                    โทรศัพท์ : 0-2318-7235 ต่อ 453
                    โทรสาร : 0-2318-7236